Melu ja tärinä

Asuntojen sisämelu

Ihmisen kokemaa epämiellyttävää tai häiritsevää ääntä pidetään meluna. Ihmisen yksilöllinen herkkyys äänille vaihtelee suuresti.

Melu vaikuttaa asunnon asumisviihtyvyyteen. Liiallinen sisämelu saattaa aiheuttaa terveyshaittaa asunnossa oleskeleville. Häiritsevä sisämelu voi myös alentaa unen ja levon virkistävää vaikutusta, jos se vaikeuttaa nukahtamista, heikentää unen syvyyttä tai saa aikaan ylimääräisiä heräämisiä.

Rakennuksen sisäisiä äänilähteitä ovat muun muassa erilaiset tekniset järjestelmät ja rakennuksessa harjoitettava toiminta. Tekniset järjestelmät tai harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa meluhaittaa rakennuksessa oleviin asuntoihin.

Vastaavasti asumisesta syntyvät äänet eivät ole terveydensuojelulain soveltamisalaan kuuluvia meluhaittoja. Tällaisia ääniä ovat esimerkiksi lasten äänet, pianon soitto tai koiran haukunta. Asumisesta syntyvissä äänissä tulee kääntyä taloyhtiön isännöitsijän tai viime kädessä poliisin puoleen.

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen meluolosuhteita valvoo ympäristöterveys. Ympäristöterveyteen voi tehdä asunnontarkastuspyynnön, jos meluhaitan selvittäminen kiinteistön omistajan toimesta ei etene. Meluhaitan olemassaolon selvittämiseksi tehdään tarkastus ja tarvittaessa suuntaa antava melututkimus. Ympäristöterveys voi tarvittaessa velvoittaa haitan aiheuttajaa selvittämään meluhaitan olemassaoloa yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Selvityksen kustannuksista vastaa haitan aiheuttaja.

Asumisterveysasetuksessa asuntojen sisämelujen toimenpiderajat on määritetty

  • päivä- ja yöaikaiselle keskiäänitasolle
  • pienitaajuiselle melulle
  • yöaikaiselle musiikkimelulle tai muulle vastaavalle unihäiriötä aiheuttavalle melulle
  • teknisten laitteiden aiheuttamalle melulle.

Pienitaajuisen ja yöaikaisen musiikkimelun toimenpiderajoja sovelletaan vain nukkumiseen tarkoitettuihin tiloihin.

Tärinä

Ihmisen kokeman tärinän lähteitä voivat olla esimerkiksi raide- tai tieliikenne, kuntosalit tai pienimillään yksittäiset laitteet. Raide- ja tieliikenteen aiheuttama tärinä aiheuttaa maaperässä voimakasta värähtelyä, mikä välittyy rakennuksen runkoa pitkin asunnon rakenteisiin. Tärinä voi vaikuttaa asumisviihtyvyyteen, ja voimakkaana saattaa aiheuttaa terveyshaittaa asunnossa oleskeleville. Tärinän aiheuttamia haittoja voi olla muun muassa unihäiriöt, keskittymisvaikeudet, muutokset verenpaineessa tai stressireaktiot. Pahimmillaan voimakas tärinä saattaa myös vaurioittaa rakennuksen rakenteita, jotka lähtökohtaisesti ovat harvinaisia. 

Epäiltäessä raide- tai tieliikenteen aiheuttavan meluhaittaa tai tärinää tulee ensisijaisesti olla yhteydessä Väylävirastoon.